Nationella minoriteter

Nationella minoriteter

I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Visa bibliotek och andra kulturinstitutioner arbetar aktivt med att på olika sätt involvera dessa grupper i verksamheten.

Vi har möjlighet att genomföra olika typer av kartläggningar av hur dessa satsningar fallit ut och vilka önskemål och prioriteringar som finns från de olika minoritetsgruppernas sida.