Uppdrag

Några genomförda uppdrag

Falkenbergs kommun
Hösten 2022 har vi genomfört en bred kulturundersökning bland Falkenbergsborna på tre språk, svenska, engelska och arabiska. Sammanlagt har 520 personer intervjuats varav 120 stycken har genomförts genom personliga intervjuer ”på-stan”.

Svenska Uppfinnareföreningen
Under 2022 har vi tagit fram ett idékoncept kring hur  ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund i allmänhet och kvinnor i synnerhet ska kunna bli intresserade av att i framtiden kunna verka som uppfinnare och innovatörer.
Läs mer om Svenska Uppfinnareföreningen.
https://uppfinnare.se/

Malmö stad
Under 2021 genomfördes en bred kulturintresseundersökning bland Malmöborna på fyra språk. Undersökningen bestod dels av en webbenkät som 2 000 personer ägnade i genomsnitt cirka 15 minuter åt att besvara. Webbenkäten kompletterades med 600 telefonintervjuer i syfte att få en så god representativitet som möjligt.
Läs mer om undersökningen på Malmö stads webbplats.
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Kultur—projekt-och-satsningar/Kulturintressematningen.html

Våren och försommaren 2019 genomförde vi en mycket omfattande biblioteksundersökning i Malmö. Totalt gjordes 740 personliga intervjuer / bibliotekssamtal bland biblioteksbesökare på Stadsbiblioteket och elva områdesbibliotek. Intervjuerna gjordes förutom på svenska även på engelska, arabiska och somaliska.

Eslövs kommun
Här har vi  genomfört en bred kulturundersökning som kompletterats med ett antal kultursamtal av mera kvalitativ karaktär på arabiska, dari och somaliska.

Huddinge kommun
Här har vi utrett den konstnärliga verksamheten för barn och unga. I utredningen har bland annat ingått att gå igenom olika aktörers utbud och kostnader.

Botkyrka kommun
Här har vi vid ett flertal tillfällen genomfört kulturundersökningar genom personliga ”på-stan” – intervjuer  på förutom svenska även på engelska, spanska, turkiska och arabiska.

Linköpings kommun
Linköpings kommun har varit en återkommande uppdragsgivare. Förutom breda kulturundersökningar har vi här även genomfört en större biblioteksundersökning. Därutöver har vi arbetat med projektet KulturSmart vars syfte bland annat har varit att involvera nya människor i kulturlivet.

Katrineholms kommun
Jema Rådgivning  har vid ett flertal tillfällen genomfört breda kulturundersökningar i kommunen.

Solna stad
Här har vi genomfört större biblioteksundersökningar vid biblioteken i Solna Centum respektive Bergshamra. Biblioteket i Bergshamra har också ”meröppet” något som också utvärderats i undersökningen.

Helsingborgs stad
Här har vi varit med och utvecklat ”Kulturchecken” som är föregångaren till dagens ”Kulturkort”. Förutom ett antal breda kulturundersökningar har vi också genomfört en biblioteksundersökning.

Somaliska Ungdomsförbundet
Arbete gällande inkludering av somaliska ungdomar i samhället.

Karolinska Institutet
Undersökning gällande behov av flerspråkig information inom mödravård  och barnavård.
Läs mer om undersökningen.
https://www.dropbox.com/s/1t2d9s924j1hnnk/Flerspr%C3%A5kig%20information%20f%C3%B6r%20m%C3%B6dra-%20och%20barnh%C3%A4lsov%C3%A5rd_091026.pdf?dl=0